تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاثير ساختار سطح در تابش مادون قرمز

ترجمه : بابك فاضل بخششي

برای هر ماده داده شده ، ضریب تابش ممکن است به شدت به ساختار سطح وابسته بوده و متغیر باشد. این مسئله وضعیت غیرمطلوبی را ایجاد می کند که برای یک ماده مشابه ، مقادیر متفاوتی برای ضریب تابش وجود داشته باشد. این اثراغلب برای فلزات معمول است . اگرچه فلزات براق می توانند به مقادیر بسیار ناچیز ضریب تابش تا دو صدم برسند، ضریب تابش می تواند حتی به مقادیر بالاتر از 8/0 اگر سطح زبر باشد دست یابد.بالاترین مقادیر برای اجزای فلزی اصلی زمانی که سطح آنها دارای خوردگی بوده و یا اکسید شده باشد قابل دستیابی است .به عنوان مثال تصور کنید برای مثال یک پیچ فلزی یک اتصال الکتریکی که برای سالها بهره برداری شده است و در تماس با اکسیژن و تحت تأثیر هوا و آب قرار دارد. مقادیر ضریب تابش به بزرگی 78/0 برای سطوح مسی زنگ زده و 90/0 برای برخی اجزای استیل که سطح انها تحت تأثیر برخی اصلاحات شیمیایی قرار گرفتند گزارش  شده است. این فاکتور اغلب برای بازرسی بسیار مهم است ، به عنوان مثال برای یک بازرس ترموگرافی که باید شرایطی برای رد کردن و یا قبول قطعات را داشته باشد پیچ و مهره ، کلمپ های الکتریکی و اجزای مشابه در قطعات الکتریکی مهم است. بنابراین برای دست یابی به تفاوت دماهای صحیح درمقایسه بین اجزا با ضریب تابش معلوم نیاز به یک تحلیل عددی است . باید توجه کرد که دمای اندازه گیری شده به شدت وابسته به مقادیر واقعی ضریب تابش است.

برای نمایش تاثیر جنس و ساختار سطح بر روی ضریب تابش ما از مکعب لسلی کمک می گیریم. این مکعب یک معکب فلزی از جنس مس است که هر وجه آن دارای ابعاد ده سانتی متری است و هر وجه ان به صورت متفاوتی پرداخت شده است . یک وجه با رنگ سفیدی پوشیده شده ، دیگری مشکی شده ، یکی بدون پوشش است اما کاملا پولیش و براق شده و چهارمین وجه دارای سطحی مسی زبر است.

مکعب بر روی مقداری استریوفوم به عنوان عایق حرارتی قرار داده شده و از آب داغ پر می شود. به علت ضریب انتقال حرارت بالای فلز وجوه مختلف به سرعت به دمای مشابه می رسند. تابش امواج حرارتی از هر وجه  به راحتی با یک دوربین مادون قرمز قابل بررسی و تحلیل است . شکل بعدي برخی نتایج را به تصویر می کشد.

برای دو وجه رنگ شده ، مقدار ضریب تابش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاثير زاویه دید در تابش مادون قرمز

ترجمه : مهندس بابك فاضل بخششي

ضریب تابش را به صورت نسبت مقدار تابش واقعی منتشر شده از یک سطح به تابش جسم سیاه در دمای مشابه تعریف مي كنيم . در بیان عددی رادیومتریک، ضریب تابش به صورت نسبت رادیانس تشعشع ، منتشر شده در طول موج داده شده λ و در یک جهت تعریف شده با دو زاویه δ  وϕ  به رادیانس منتشر شده توسط یک جسم سیاه در دما و طول موج مشابه تعریف می شود.

اجسام سیاه مانند منتشر کننده های با انتشار پراکندگی یکنواخت عالی رفتار می کنند که در آن برای هر سطح تابنده رادیانس تشعشع تابیده شده مستقل از جهت تابش است ( بحث رادیاتورهای لامبرت ). متاسفانه هر سطح واقعی یک رفتار متفاوت از خود نشان می دهد که در آن رادیانس بسته به جهت تابش و انتشار تفاوت دارد. این مسئله به صورت شماتیک در شکل بعدي نمایش داده شده است. همچنین هر جسم واقعی تابشی کمتر از جسم سیاه در همان دما منتشر می کند و رادیانس از یک جسم واقعی معمولا ً همچنین وابسته به زاویه تابش است .

این رفتار از آنجاییکه وقتی یک سوژه در جهت عمود بر سطح آن ( δ=0 ) دیده می شود تابش بیشتری نسبت به زمانی که این زاویه مایل است ، دارد ، هر گونه اندازه گیری دمای غیر تماسی با دوربین های مادون قرمز را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.این بدان معنی است که تابش به زاویه دید نسبت به سطح خط عمود بر سطح بستگی دارد .

توضيح شكل فوق) نمایش شماتیک  استقلال زاویه ای رادیانس برای جسم سیاه ( سمت چپ و رنگ قرمز) و وابستگی جهتی رادیانس برای سطوح واقعی ( سمت راست و رنگ آبی)

خوشبختانه اندازه گیری های زیادی انجام شده  یک تنوع گسترده مواد در رابطه با تابش های جهت دار مورد مطالعه قرار گرفته اند. پیاده سازی انجام آزمايش  برای چنین تجربه ای در شکل بعدي نشان داده شده است.یک خط کش زاویه ای از صفر تا 180 درجه به یک میز با نقطه تنظیم 90 درجه برای دوربین مادون قرمز متصل شده است . سوژه داغ مورد مطالعه در قسمت بالای خط کش در مقابل دوربین قرار می گیرد. سپس اندازه ها تشعشع تابیده شده به صورت تابعی از زاویه در هنگام دوران سوژه ضبط می شود. در اين مثال از یک مکعب لسلی که با رنگ سفید رنگ شده و با آب داغ پر شده است  استفاده شده است. دمای واقعی سطح مورد نظر می تواند با دماسنجی تماسی اندازه گیری شود تا مقدار ضریب تابش جهت دار عمودی به دست آید. مقادیر وابسته به زاویه با تغییر مقدار ضریب تابش در نرم افزار دوربین برای رسیدن به دمای صحیح پیدا می شود که در شکل نمایش داده شده است .

توضيح شكل فوق ) یک مکعب لسلی با یک وجه رنگ شده ( ضریب تابش بالا) به عنوان سوژه اندازه گیری ضریب تابش جهت دار به صورت تابعی از زاویه دید از صفر تا 85 درجه نسبت به خط عمود بر سطح استفاده شده است ( مقدار ضریب تابش متوسط در محدودهLW) . مکعب نسبت به دوربین چرخانده شده است (a) و دما اندازه گیری شده است . (b) ضریب تابش به صورت تابعی از زاویه دید بود که با تغییر ضریب زاویه در نرم افزار دوربین تا دست یابی به مقدار صحیح دما برای سطح دوران کرده به  دست آمده است.

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ترموگرافي پيشرفته

دراين سري از مقالات سعي داريم تا مرور اجمالی وخلاصه بر برخی روش های پیشرفته استفاده شده در تصویر برداری حرارتی را به زبان ساده مرور كنيم. درمقایسه با روشهای پایه ضبط و به کار بردن تصویر های مادون قرمز که به طور مثال با تنظیم پارامترهای اندازه گیری  درگیر است این روشها شامل خصیصه های اضافی برای جمع اوری و پردازش داده است .مثالها شامل استفاده از اجزای اضافی مانند فیلتر های طیفی با پهنای باند باریک ، کاربردهای منابع حرارت برای تحریک حرارتی سوژه های تحت بررسی و یا سایرابزار پردازش تصویر است. اما در ادامه صرفا به معرفي اصول و مباني ترموگرافي يا تصوير برداري حرارتي فعال مي پردازيم.

تصویر برداری حرارتی فعال

در بسیاری از کاربرد های تصویر برداری IR  ارزیابی به صورت غیر فعال انجام می شود ، این بدان معنی است که دوربين صحنه را مشاهده کرده و تشعشعات گرمایی ساتع شده از اجسام را اشکار می کند . به دلیل اینکه تشعشعات از محیط منتشر مي شود ،ديده شدن اختلاف تابش در یک تصویر تنها زمانی ميسر است که دماي سوژه با دمای محیط اختلاف داشته باشد. این روش ترموگرافی با توجه به اینکه توزیع دمای موجود از میدان دید سوژه بدون دخالت جریان حرارت اضافی به آن تحلیل می شود غیر فعال یا PASSIVE نامیده می شود. این بدان معنی است که الگوی دمایی مشاهده شده صرفا ناشی از اختلاف دمای طبيعي ووضعيت موجود جسم است . این وضعیت اغلب در نزدیک شرایط تعادل دینامیک اتفاق می افتد که دران دماهای سطح به صورت تابعی از زمان تغییر نمی کند ( حداقل نه خیلی زیاد) . مثال معمول براي اين حالت انجام بازرسی ساختمان است كه دران تفاوت ها ناشی از گرمایش داخلی است درحالی که دیوارهای بیرونی توسط هوای محیط خنک شده است . این قبیل تصاویر ثبت شده غیر فعال ممکن است جزئیات ساختاری داخل یک ساختمان را نشان دهد . یک مثال معمول خانه های نیمه چوبی است .تفاوت های دمای سطح با تصویر حرارتی اندازه گیری شده ناشی از تغییرات فضایی جریان گرما ناشی از خصوصیات حرارتی متفاوت مواد یا ساختار ها است .

متاسفانه ، در اغلب موارد تفاوت دمای طبیعی وجود ندارد یا اگر وجود دارد ممکن است به اندازه ی کافی قوی نبوده یا تصوير بردار حرارتي درگیر سوژه هایی شود که ممکن است قطورتز از آن باشند تا بتوان اجزای ساختاری زیر سطحی آن ها را شناسایی کرد. اگر کسی هنوز بخواهد که نيم نگاهي زیر سطحی داشته باشد ، یعنی بخواهد جزئیات ساختاری زیر سطح را شناسایی کند نیاز به روش ترموگرافي فعال دارد.

این روش ها بر پایه گرم کردن ( و در موارد خاص سرد کردن) سطح برای تحقیق است . این فرآیند ها یک گرادیان غیر ثابت دما در داخل ساختار تحت آزمایش تدارک می بیند که بر توزیع دمایی سطح قابل مشاهده تاثیر می گذارد. بنابراین ترموگرافی فعال مي تواند به عنوان یک روش ترموگرافی دینامیک ، نامتعادل و در حالت غیر پایدار شناخته شود. دماهای سطح نمونه به صورت تابعی از زمان پایش می شود و جریان حرارت گذرا تولید شده عبوری ، در سطح نمونه به صورت نابهنجاری های گذرا در توزیع دمای سطح ديده مي شود .شکل زير نمای کلی از تکنیک های تصویر برداری فعال ارایه کرده است .

روش هاي گرمايش سطح مختلف است . برخي بوسیله جذب تابش ( همانطور که نشان داده شده ) ، بوسیله گرمایش الکتریکی( عبور جریان الکتریکی از نمونه ) ، جریان های گردابی ، و یا برای مثال استفاده از التراسوند سوژه را تحريك مي كنند . انرژی انتقال یافته به نمونه می تواند متداوم بوده ، در یک فرم دائمی مدوله شده باشد ( به عنوان مثال هارمونیک ) ، ویا از طریق پالس ها ( پالس های مربعی یا به اشکال دیگر) به آن منتقل شود. تشخیص انتقال حرارت در داخل نمونه – که ناشی از مشکلات و تغييرات ساختار داخلی تغییر کرده است – از طریق اندازه گیری دماهای سطح با بازتابش و یا در عبور از ماده به صورت تابعی از دما انجام می شود. در اصل با دید اغماض به موارد ناچیز از گرمایش متداوم یا گرمایش پله ای ، مهمترین روشهای تصویر برداری حرارتی فعال ترموگرافی پالس و ترموگرافی Lock-in است . این روش ها به صورت گسترده ای در حوزه های مختلف مانند بازرسی هواپیما، پانل های خورشیدی و یا سوژه های ساخته شده از مواد کامپوزیتی با کربن و یا فیبر شیشه و یا موارد دیگر کاربرد دارد.

ایده استفاده از روش غیر مخرب رفتار حرارتی گذرا تاریخچه طولانی داشته و قبل از اختراع اولین دوربین های ترموگرافی کاربرد داشته است . در دهه 1960 کارهای آزمایشگاهی زیادی در رابطه با شناسایی و تشخیص دمای گذرای سطح اشیا انجام شد. رنگ های حساس به حرارت ، سنسورهای اندازه گیری نقطه ای و دیگر تجهیزات ابزار دقیق برای این کار استفاده شدند. تمامی این روش ها به شدت به حساسیت دمایی و زمان پاسخ کند محدود بودند. اواخر 1970 نقطه شروع پیشرفت های موفقیت آمیز روشهای ترموگرافی Lock-in و ترموگرافی پالس بود. با افزایش استفاده از سیستم های تصویر برداری حرارتی و روشهای جدید گرمایش و همچنین پیشرفت های الکترونیک و فن آوری رایانه در طول ده های اخیر این دو روش به عنوان روش هايي شناخته شده در تست های غیر مخرب شناخته شده اند.

این حوزه بسیار گسترده است و ما در اين سلسله از مقالات تنها سعي داريم با استفاده از منابع مختلف معتبر و كتب ترموگرافي مورد وثوق  تنها مرور بسیار اجمالی بر اصول انتقال حرارت گذرا و روشهای ترموگرافی فعال داشته باشيم. برای اطلاعات جزئی تر در رابطه با این متد ها باید به مقالات و نوشته های تخصصی مراجعه کرد. تعداد زیادی مقاله در رابطه با کاربردهای ترموگرافی فعال در NDT در بانک های اطلاعاتی NDT در دسترس است.

روش های ترموگرافی فعال بر پایه انتقال حرارت گذرا در جامدات قراردارند. هدف تمامی متدها تشخیص، تعیین محل و مشخص کردن ناپیوستگی های داخلی جامدات است. توصیف عددی صحیح انتقال حرارت گذرا سه بعدي در برخی از سیستم ها مشکل بسیار پیچیده ای است . شبیه سازی انتقال حرارت گذرا در ترموگرافی فعال نیاز به محاسبه و پیش بینی توزیع دما با استفاده از معادله تفاوت انتقال حرارت برای رفتار ناهمسان حرارت مواد دارد.( به عنوان مثال کامپوزیت ها). یک روش ساده سازی انتقال حرارت استفاده از مدل های تک بعدی و دو بعدی است که تنها یک تخمین کلی به دست داده یا اطلاعات کیفی توزیع دما را ایجاد می کند و تفسیر نتایج اندازه گیری را مشکل خواهد ساخت. امروزه اگر شرایط عملی به درستی در نظر گرفته شوند ، روش های المان محدود ( FEM) قابل اطمینان ترین ابزار برای مدل سازی انتقال حرارت سه بعدی است. توصیف این روشها فراتر از حیطه این بخش است. در مقاله بعدي  ابتدا به بیان پارامترهای مرتبط مواد که به درک اینکه آیا ناپیوستگی مواد ممکن است با تکنیک های فعال قابل کشف باشد کمک میکند، خواهيم پرداخت.سپس ساده ترین روش ، ترموگرافی پالس، به طور اجمالی توصیف خواهد شد و اصول ترموگرافی Lock-In با برخی کاربردهای در بازرسی هواپیما ارایه می شود. در انتها ترموگرافی فاز پالس که در اجرا ساده بوده اما تحلیل داده های آن پیچیده است به طور خلاصه بیان می شود.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استاندارد هاي مرتبط با ترموگرافي براي ارزيابي كارايي حرارتي ساختمان

بابك فاضل بخششي