تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گياهان تب دار: نقاط داغ مشكلات را مشخص مي كنند

Laury Chaerle and Dominique Van Der Straeten

Department of Molecular Genetics, Ghent University, Belgium

 

ترجمه : مهندس بابك فاضل بخششي

 

 

برگ گياهان كنترل كننده ميزان تلفات آب تبخيري هستند كه توسط شير هاي ميكروسكوپي روزنه هاي برگ كه استوماتا ناميده مي شوند انجام مي شود. در هنگامي كه ميزان آب در گياه كم است ، استوماتا يا همان دهانه ها  بسته است كه در نتيجه ميزان خنك سازي تبخيري كاهش مي يابد. پيامد اين مسئله دماي سطح برگ افزايش پيدا مي كند و اين افزايش با كمك دوربين ترموگرافي قابل مشاهده است .  ميزان بسته شدن دهانه ها توسط ميزان هورمون گياهي  ابسيسيك اسيد  يا دورمين كنترل مي شود . اين هورمون همان هورموني است كه  دوره خواب گياه و ريزش برگ هاي آن را تنظيم مي كند. البته  عوامل ديگري نيز در تنظيم ميزان گشادي دهانه هادرگير هستند .اسيد سالسيليك (SA) ، هسته مركزي عكس العمل دفاعي گياه در مقابل عوامل بيماري زا نيز از اين دسته محرك هاي گياهي هستند كه ميتواند ميزان تبخير سطحي را كاهش دهد. در طي عفونت برگ  تنباكو آلوده به ويروس موزائيك تنباكو ( TMV) يك افزايش دماي موضعي قبل از ظاهر شدن علايم قابل مشاهده با دوربين ترموگرافي شناسايي شده است . عكس اول قبل از گسترش عفونت در سمت چپ تصوير ترموگرافي اين برگ آلوده به ويروس است . در اين آزمايش به صورت اجباري برگ در نقاط مشخص شده آلوده شده است. همانطور كه در عكس سمت راست ديده مي شود هيچ گونه علايم ظاهري در برگ در ابتداي آلودگي ديده نمي شود اما در زوج عكس دوم  ظهور آلودگي بر حسب الگوي مشخص شده بر روي برگ ديده مي شود .

عكس حرارتي بالا سمت چپ و عكس معمولي بالا سمت راست 40 ساعت بعد از آلوده كردن برگ به ويرس TMV گرفته شده است . همانطور كه مشاهده مي شود اگرچه نقاط داغ به طور شفاف الگوي آلودگي را نشان مي دهد ، هيچگونه علايم بصري دال بر مرگ سلولي بر روي برگ ديده نمي شود . عكس هاي پايين 5 روز بعد گرفته شده است كه در آن مرگ سلولي مشهود است.

تجارب اوليه لزوم پايداري حرارتي و نيز شرايط آب و هوايي  براي پايش دوره اي نقاط منطقه اي افزايش دما در سايت ها ي آلوده به ويروس را نشان داده است . يك سيستم تثبيت موقعيت كه در شكل زير ديده مي شود . امكان مطالعه چندين گياه را در هر آزمايش ايجاد مي كند .

بعد از 39 ساعت ، نقاط داغ حرارتي بر روي بخشي كه آلوده شده است ظاهر مي شود اما هنوز علايم ظاهري قابل تشخيص نيست . در ساعت 47 بعد از آلوده شدن برگ  به وضوح  نقاط با دماي بالاتر در سمت آلوده شده قابل تشخيص است كه دمايي حدود 4/0 درجه سلسيوس بيشتر از نقاط ديگر برگ دارد. كماكان هيچگونه ضايعه بصري در عكس معمولي ديده نمي شود . سه روز بعد از آلودگي مرگ سلولي  آغاز مي شود و نقاط تاريك در مركز نقاط داغ قابل مشاهده است همچنين در تصوير معمولي نيز ضايعات قابل مشاهده است . در آخرين عكس كه 8 روز بعد از آلودگي برگ گرفته شده است خسارت به حداكثر توسعه خود رسيده است . اين پژوهش نشان داد كه تصوير برداري حرارتي مي تواند 6 روز زودتر ناحيه تخريب را نشان دهد.