تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در سالهاي اخير پنجره هاي مادون قرمز به دليل اينكه مزاياي بسياري در هنگام اجراي بازرسي هاي ولتاژ بالا و يا تجهيزات با ريسك آرك الكتريكي بوجود آورده اند بسيار مرسوم شده اند. استفاده از پنجره مادون قرمز بازرسي ترموگرافي را تجهيزات الكتريكي را با تجه به بسته نگاه داشتن كابينت ها و شرايط  ايمن تجهيزات ، هم ايمن تر و هم كارآمد تر كرده است. تصويربرداران حرارتي مي توانند با استفاده از اين تجهيزات هم تصاوير كيفي و هم اندازه گيري هاي كمي مادون قرمز را انجام دهند. به منظور اطمينان از از صحت تصاوير كمي  مهم است كه درك خوبي از متغيرهاي ديگري كه در محيط مي تواند موجبات خطاي اندازه گيري را به وجود آورد ، داشت .

در حقيقت موارد زيادي براي دقت و تفكر در اندازه گيري كمي وجود دارد . علاوه بر ضريب تابش ،‌بازتابش ، رطوبت ، فاصله و زاويه دوربين ،‌دستيابي به اندازه هاي دماي قابل اطمينان بسيار مهم است . زماني كه يك بازرسي مادون قرمز در حضور پنجره مادون قرمز اجرا مي شود ،  تنظيمات ناصحيح ضريب عبور پنجره در دوربين مي تواند تاثير بزرگي بر قرائت دماي ظاهر شده و محاسبات تصحيح Dt به دنبال داشته باشد.

متغير هاي اضافي باعث مي شود كه اندازه گيري هاي كمي از ميان پنجره مادون قرمز چالش برانگيز باشد. برخي از اين متغير هاي اضافي شامل ، دماي واقعي پنجره ، حداقل فاصل فوكوس دوربين و در واقع ضريب تابش واقعي هدف هستند.

پنجره هاي مادون قرمز از مواد مختلف و متفاوتي ساخته مي شوند. اغلب اين تجيهزات در دو دسته بندي اصلي ، پليمر و كريستال  قرار مي گيرند. بسيار مهم است كه تصوير بردار حرارتي بداند نرخ ضريب انتقال پنجره مادون قرمز خاص  چه مقدار است . پنجره هاي مادون قرمز كريستال  كه شبيه انواع چشمي هستند خود نرخ هاي انتقال مختلفي دارند . به علت تفاوت ضخامت و جنس مي تواند اين مقادير متغير و متفاوت باشد. هردو فاكتور مورد اشاره در اندازه يگري دما اختلاف و ايجاد خواهند كرد.

جدول زير نشان دهنده تغيير ميزان عبور پنجره هاي مادون قرمز است . به خاطر بسپاريد برخي مواد در طول موج هاي بلند پاسخ خوبي دارند و برخي ديگر در طول موج هاي مياني مادون قرمز عكس العمل بهتري از خود نشان مي دهند. يك تصوير بردار حرارتي بايد نوع موادي كه با آنها كار مي كند بداند . به هر حال اغلب پنجره هاي مادون قرمز امروزي با امواج بلند به خوبي كار مي كنند.

براي محاسبات دقيق دما ، اينكه پنجره مادون قرمز ضريب انتقال 50% يا 90% و يا هر مقداري بين اين دو را داشته باشد نامربطو است . مهمترين مطلبي كه تصوير بردار حرارتي بايد بداند نرخ انتقال يك پنجره مادون قرمز خاص است . با اين اطلاعات صحيح ، تصوير بردار حرارتي مي تواند ضريب اصلاح شده را به دوربين اعمال كند. اكنون محاسبات نهايي دما قابل اطمينان خواهد بود.

آيا از خود مي پرسيد كه چگونه مي تواند نرخ انتقال پنجره مادون قرمز را محاسبه كنيد؟ اين يك سوال مهم است . فرآيند اين كار و محاسبات مربوطه در دوره هاي سطح 2 آموزش داده مي شود و بسيار مهم است كه آن را در رابطه با بازرسي هاي الكتريكي كه از ميان پنجره مادون قرمز انجام مي شود بدانيد. درعمل شما مي توانيد قرائت دما را از يك سطح با ضريب تابش بسيار بالا بدون پنجره انجام دهيد سپس به همان سطح از ميان يك پنجره مادون قرمز نگاه كرده و تنظيمات ضريب انتقال را چنان تغيير دهيد كه دومين اندازه گيري دماي شما با اولين اندازه گيري يكسان شود. در اجراي اين فرآيند به تجهيزات فعال و برق دار اطراف دقت كرده و اين عمل را تنها در صورتي كه ايمني شما تضمين مي گردد انجام دهيد.پنجره هاي مادون قرمز ابزاري عالي براي افزايش ايمني و كارآمدي بازرسي هاي مادون قرمز از تجهيزات الكتريكي فشار قوي و يا تجهيزاتي با ريسك آرك الكتريكي هستند اگر به درستي استفاده شوند. اميدوارم كه در آينده نزديك مزاياي بيشتري از اين تكنولوژي را به شمار معرفي كنم ، ايمن و سلامت باشيد.