تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه شناسايي عيب قبل از وقوع نه يك انتخاب بلكه يك الزام است . تجهيزات و ابزار اندازه گيري مدرن امروزي امكانات جديدي را ايجاد كرده اند كه بتوان بسياري از عيوب را قبل از اينكه مخاطرات مالي و جاني بوجود آورند شناسايي نمود و با انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه از وقوع آنان ممانعت بعمل آورد . يكي از مفيد ترين ،‌كارآمد ترين و سريع ترين ابزار تشخيص عيب دوربين هاي ترمو گرافي مي باشد . با استفاده از دوربين هاي ترموگرافي مي توان نقاط داغ و مراكز توليد حرارت را در تجهيزات مكانيك و بخصوص تجهيزات الكتريكي براحتي و از فاصله ايمن تشخيص داد. نقاط حرارتي كه ميتوانند با بي توجهي منجر به حوادث ناگوار و حتي ويرانگر باشند .

 

آيا ميدانيد علت بيشتر حوادث آتش سوزي در منازل و انبار هاي بزرگ به عيوب تجهيزات ساده برقي مانند پريز ،‌ كليد ،‌كابل هاي اورلود شده و اتصالات نامناسب باز ميگردد؟ به جرات مي توان گفت تنها ابزاري كه مي تواند بيشتر اين عيوب را بسرعت تشخيص دهد دوربين ترموگرافي است .امروزه تصوير برداري حرارتي در بيشتر كشورهاي جهان بخصوص استراليا و كانادا يك الزام است و طبق استاندارد NFPA70  تجهيزات الكتريكي بايد حداقل سالي يك تا دوبار بروش تصوير برداري حرارتي با دوربين هاي ترموگرافي مورد بازرسي قرار گيرند . در اين كشورها امروزه هيچ شركت بيمه اي قبل از انجام ترموگرافي كامل از تجهيزات الكتريكي يك كارخانه يا انبار آن را بيمه نمي كنند .

NFPA 70 چيست ؟

اين استاندارد بمنظور طراحي ،‌نصب و بازرسي ايمن تجهيزات الكتريكي توسعه پيدا كرده است . ساير موارد مرتبط مانند ايمني در كارهاي تعميرات الكتريكي در استاندارد NFPA 70B ,NFPA 70E مورد توجه قرار گرفته است . در آگوست 2007 سازمان جهاني  OSHA كليات اين استاندارد و استاندارد NEC را تحت عنوان آخرين نسخه  1910.303 مورد توجه قرار داده است .

در استاندارد NFPA 70B  بعنوان استانداردي براي اجراي يك تعميرات پيشگيرانه تجهيزات الكتريكي ( EPM) آمده است :" هدف از برنامه EPM كاهش مخاطرات جاني است كه ميتواند ناشي از خرابي يا عملكرد ناصحيح تجهيزات و يا سيستم هاي الكتريكي ايجاد شود " دراستاندارد تاكيدگرديده است :" اجزاي صحيح برنامه EPM حوادث ،‌ خروج هاي بدون برنامه ريزي و يا خرابي هاي پر هزينه را كاهش داده و موجب حفظ جان افراد مي گردد . " " بدون برنامه EPM مديريت سازمان بايد ريسك هاي افزوده بزرگي  از خرابي تجهيزات الكتريك و عواقب آنرا بايد بعهده بگيرد ".

تاكيد ديگر اين استاندارد بر اين مطلب است كه :"  زوال تدريجي تجهيزات الكتريكي امري طبيعي است اما خرابي تجهيزات غير قابل پيشگيري نمي باشد. همزمان با نصب تجهيزات و شروع كار آنها فرآيند طبيعي زوال آغاز مي گردد . بدون بازرسي ،‌فرآيند زوال ميتواند منجر به عملكرد هاي ناصحي و يا اشكالات الكتريكي گردد . يك برنامه كارآمد EPM ميتوند اين عوامل را تشخيص داده  تا نسبت به رفع آنها اقدام گردد ."

در استاندارد NFPA بازرسي ترموگرافي يا تصوير برداري حرارتي مورد توجه قرار گرفته است . " بازرسي ترموگرافي  تعداد زيادي از موقعيت هاي بالقوه خطر را آشكار كرده است .  تشخيص مناسب و انجام عكس العمل مفيد در مقابل اين نوع موقعيت ها كمك بسيار زيادي در جلوگيري از وقوع بسياري از تلفات داشته است ... ترموگرافي  ميتواند  بازديد هاي چشمي و بازرسي هاي دستي خسته كننده را بسيار كاهش داده و بخصوص در مورد  آشكار سازي شرايط زوال طولاني مدت بسيار كارآمد است ". دراين استاندارد در صحه گذاري بازديدهاي ترموگرافي تجهيزات الكتريكي اشاره شده است كه :" روشي نسبتا ارزان قيمت كه اغلب با جلوگيري از خرابي تجهيزات و وقفه در توليد موجب صرفه جويي مي گردد ... و بعنوان يك ابزار براي ارزيابي كارهاي تعميراتي انجام شده و تست تاييديه نصب تجهيزات الكتريكي جديد تحت گارانتي مناسب تشخيص داده شده است "

در استاندارد NFPA 70B به صراحت تجويز شده است كه :" بازديد هاي دوره اي مادون قرمز (‌ترموگرافي ) سيستم  هاي زير بار الكتريكي بايد بصورت ساليانه قبل از هر توقف انجام گردد . نقاطي كه تجربيات تلفات ،‌نصب تجهيزات جديد و يا تغييرات محيطي ،‌بهره برداري يا شرايط بار را دارند بايد مورد بازرسي هاي بيشتر بعنوان مثال نيم ساله و يا فصلي قرار گيرند "

بايد توجه داشت تغييرات عمده اي در بيان استاندارد NFPA 70E در ويرايش سال 2009 اعمال گرديده كه بيشتر مورد توجه ترموگراف ها قرا رداد و همين مسئله اهميت و توسعه اين روش را در بازديد تجهيزات الكتريكي نشان ميدهد . بديهي است اين استاندارد ها توجه ويژه اي به انجام كار ايمن در صنايع دارند . شركت هايي كه دنبال توسعه سود آوري ،‌ مديريت زمان و ايمني هستند بايد توجه خاص به توصيه هاي استاندارد تعميرات پيشگيرانه الكتريك يعني NFPA 70E داشته باشند .اين استاندارد كلا در رابطه  ايمني بيشتر و كاهش ريسك كارخانه و پرسنل  است  و قوانين OSHA نيز از اين استاندارد به عنوان رفرنسي در ايمني محل كار استفاده كرده است . بسيار حايز اهميت است كه استاندارد براي بازرسي هاي ترموگرافي تجهيزات الكتريكي بعنوان يك بخش حساس و كليدي از برنامه هاي EPM اهميت قاييل شده است . در اين استاندارد تجهيزات مكمل برنامه ترموگرافي بمنظور كاهش خط ريسك برق گرفتگي ترموگراف ها نيز مورد توجه ويژه اي قرار دارد.

ما آمادگي داريم با توجه به همه موارد فوق خدمات زير را در اسرع وقت در اختيار علاقه مندان به افزايش سود آوري و ايمني توامان در صنايع خود ارايه دهد .

1-     انجام بازرسي هاي ترموگرافي جهت تست تجهيزات الكتريكي تحت گارانتي نصاب

2-     انجام بازرسي هاي ترموگرافي قبل و بعد از انجام تعميرات تجهيزات الكتريكي و گرمايشي

3-     انجام بازرسي هاي ترموگرافي ادواري بمنظور كشف نقاط خطر آتش سوزي

4-     انجام بازرسي هاي ترموگرافي موردي جهت عيب يابي تجهيزات مكانيكي و الكتريكي و فرآيندي

5-     انجام بازرسي هاي ترموگرافي بمنظور تعيين وضعيت مخازن سوخت و يا كيفيت  عايق كاري

6-     تهيه گزارشات مستند و مصور مرتبط با بازرسي هاي فوق

7-     آموزش هاي توجيهي و مقدماتي در رابطه ترموگرافي و اصول آن

8-     مشاوره و آموزش جهت پياده سازي استاندارد هاي مرتبط